Mossefossens Venner er en ideell forening som ble stiftet 14. august 1997. Hensikten er å skape forståelse for Mossefossen og området rundt som det viktigste historisk kulturminne i byen. Foreningen arrangerer Mossefossens dag som inngår som en naturlig del av Christian Fredrik-dagene, og er en offisiell flaggdag i Moss.

Konvensjonsgården, Mossefossen og Møllebyen ble ved århundreskiftet valgt til byens tusenårssted, og Mossefossens Venner er en aktiv pådriver for å ta vare på egenarten.

Mossefossens Venner har et nært samarbeid med Moss by- og industrimuseum, og har ansvaret for vedlikehold av byens første vannverk, bygd i1876. Vannverket vises fram ved spesielle anledninger, og det er planer om å etablere en utstilling over byens vannverkhistorie. Lokalene kan også lånes ut til Momentum og til andre kunst-formål.

 

Se vedtektene her

 

Årsmøtet for Mossefossens Venner 2022

Godt oppmøte på årsmøte på Kong Karl den 15.3.2022.

Koronaepidemien
På grunn av koronaepidemien ble siste årsmøte flyttet fra 12. mars 2021 til 22. september.

Rehabiliteringen av Gamle Moss Vannverk.

Rehabiliteringen av Gamle Moss Vannverk ble ferdigstilt i 2021. Det siste som ble gjort var å henge opp en plakat ved inngangspartiet til transformatorrommet som fortalte hvem som sponset arbeidet. Det gjenstår å få på plass riktig belysning. Men fordi Moss by- og industrimuseum er forsinket med den nye basisutstillingen, er dette satt på vent.
Anna Hotvedt har i året benyttet traforommet som atelier.

 

Mossefossens dag 2021

Festdagen den 14. august 2021 ble tradisjonelt gjennomført:

 

• Flaggene heist på Storebro og Tonje Gravningsmyhr

  blåste fanfare
• Mossesangen sunget unisont, ledet av «Islandsmoens

  Mannskor»
• Velkommen! – Per Arild Simonsen
• Kor Artig underholdt
• Tale for dagen av ordfører i Råde, René Rafshol
• Mossefossen åpnet
• «Der hvor Mosseelven blinker» sunget unisont ledet av

  Islandsmoens Mannskor
• Fossefrokost i papirposer ble servert

Etter årsmøtet fortalte

Trine-Lise Heilmann historien om det verneverdige huset Kong Karl.
Les talen her

Husk nytt årsmøte den 23. Mars 2023

Sett av dato 23. mars i kalenderen! Da er det årsmøte kl 18:00 i Kong Karl lokalene

Mossefossens dag 2022

 

Store forberedelser

Fossen i vakkert skue

25 års jubileumsfest ble avholdt i museet 26. oktober 2022

Torill Wyller holdt et eminent foredrag om tilblivelsen av Museet og Mossefossens venner

Stinn brakke med lydhøre tilhørere når Per Arild Simonsen fortalte om Mossefossens venner

Og – etter foredraget var det mat og drikke

MFV har opprettet et prosjekt som heter

 

«BIOLOGISK MANGFOLD I, NÆRT VED OG LANGS MOSSEELVA»

Overordnet mål:

Oslofjorden er i en kritisk tilstand.  Prosjektet skal bidra til å redde fjorden ved å sørge for at biologiske mangfold i, nært ved og langs Mosseelva blir ivaretatt.

 

Prosjektet skal gi bedre grunnlag og retningslinjer for kommunens, grunneiernes og beboernes forvaltning og skjøtsel av området. Les mer her

Tre venneforeninger samles hver måned

Full brakke da venneforeningene avholdt felles samling på Knutepunktet 24.2 2022.

Oddvar Aasen fortalte om området Kransen og Jan Kronberg viste bilder.    Foto Per Vorum

Bybranner i Moss

Som mange andre norske byer har også Moss by i tidligere tider blitt hjemsøkt av store og ødeleggende ildebrander.

Les historien som er skrevet av Bengt Arild Hermansen her

Kilde: Nasjonalbiblioteket

Sluttrapport

 

Rehabilitering av Gamle Moss Vannverk Gbnr. 2/923, Moss Kommune

 

I forbindelse med feiringen av Moss bys 300 års jubileum i

2020  ønsket Mossefossens Venner å gi byen en gave i form

av et rehabilitert Gamle Moss Vannverk. Målsettingen var å

erdigstille oppussingen i god tid før kulturdagene i

september 2020 hvor en rekke kulturbygg i byen vil bli

tilgjengelig for omvisning.

 

Delprosjekt 1: Omlegging av utvendig blikktak

på transformatorrom

 

Delprosjekt 2: Innvendig oppussing av transformatorrom

 

Delprosjekt 3: Utvendig reparasjon og oppussing av

vegger samt tak over pumperom

 

Delprosjekt 4: Innvendig oppussing og reparasjon

av pumperommets tak og vegger samt sandblåsing

og preservering av mekanisk utstyr.

 

Totalbudsjettet for gjennomføring av alle delprosjektene

inklusive prisjustering samt uforutsette tilleggsarbeider

ble estimert  til NOK 1.020.000,-

 

Last ned Sluttraporten

Prosjektleder Bengt Arild Hermansen forteller om arbeidet med rehabilitering av Moss gamle vannverk på kulturminndagen 2020

Før

Etter

Før

Etter

Besiktigelse av Vannbassenget

Den 19. oktober geleidet byantikvar Trine Syvertsen oss opp til vannbassenget på Klommesten for å lete etter gammelt brannslokkingsutstyr som en gang ble lagret der. Bassengene ble bygd i 1876 – og 1892 - noen år etter den store bybrannene i 1858 og 1881. Etter hvert ble det bygd et nytt reservoar på Bjørnåsen, men det på Klommesten var fylt med vann helt ut på nittenfemtitallet da bassengene ble tømt og tatt i bruk som lager, blant annet for antikvarisk slokkingsutstyr. Som et paradoks begynte det i slutten av nittennittitallet å brenne i «vannbassengene» og brannslokkingsutstyr ble borte for alltid. Vår plan er i samarbeid med museet å lage en brannvernutstilling i Moss gamle vannverk ved fossen, men det blir dessverre uten gammelt utstyr.

 

De 2 store bassengene er fylt med mye skrot, men med noen kuriositeter. Lokalene og spesielt inngangspartiet er spektakulære og burde benyttes til noe mer fornuftig.

Fra venstre Stræth, Hermansen, Hjortkær Hansen, Syvertsen og Simonsen

Medlemsmøte den 18. november 2021

På medlemsmøte den 18. november ga Trine Gjøsund status for arbeidet med ny basisutstilling i museet. Den skal dekke Moss fra 1720 til 1920 og vil omfatte Moss i verden og verden i Moss. På grunn av bl.a. korona- situasjonen er oppstarten forsinket, men planen nå er åpning april 2022.

Etterpå presenterte Trygve Nordby status for en mulighetsstudie for bruk av Konvensjonsgården. Høgh Eiendom er eier i dag, men ønsker å selge den fredede eiendommen. I dag oppfattes bygningen kun som et lokalt kulturminne, men muligheten er stor for å kunne løfte dette til et nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

Se vedlagt presentasjon

fra Nordby her:

 

 

 

Trine Gjøsund presenterte utstillingsplanen som skal
dekke perioden 1720-1920.

Trygve Nordby har intervjuet en rekke personer som en hjelp i prosessen med å finne alternative bruksområder.

Mossefossens Venner vil samarbeide med

Moss by- og industrimuseum om en ny utstilling

 

Moss by- og industrimuseum lager en ny utstilling som tar for seg Moss og Rygges historie fra 1720 frem til i dag.

Et av temaene vil være formidling av byens vann- og brannhistorie i lokalene til Moss Gamle Vannverk

i regi av Mossefossens Venner.

 

Innspill til Moss kommune vedrørende steinfylling på Nore og Vanem

 

Vansjø ble innsjø for omkring 5000 år siden, og har samlet kulturminner etter bosetting og virksomhet siden steinalderen.

Store deler av landskapet omkring Vansjø fremstår fortsatt slik steinaldermenneskene opplevde det. Rett utenfor stuedøra vår og noen minutters padletur fra byens sentrum, kan vi ennå fornemme villmarksopplevelsen.

 

Dessverre har vi de senere år registrert at dette bit for bit ødelegges permanent av små og store inngrep i strandsonen og horisonten rundt.

Den utfylling som Moss kommune nå har vedtatt i øvre del av Mosseelva er spesielt voldsom. Dette vitner om at det nåværende politiske flertall i kommunen ikke har et langsiktig perspektiv og en troverdig målsetting om å sikre Vansjølandskapet for fremtidige generasjoner. I en tid der det blir stadig viktigere å ivareta mulighetene for kortreist naturopplevelse, er dette spesielt nedslående. Denne store landskapsendring vil fremstå i grell konflikt med barskogvernet på Årvolltangen, og den pågående opprustning og tilrettelegging for friluftsliv på Elverhøy - tvers over elva.

 

Les klagen her.

Årsmøterapporter

 

Her kan du lese årsrapporten for 2021

 

Her kan du lese årsrapporten for 2020

 

Her kan du lese årsrapporten for 2019.

Mossefossens venner har sammen med Moss Historielag skrevet en uttalelse angående detaljregulering for "Damvokteren"

 

Last ned uttalelsen her

Mossefossens Venner - Kleberget 34, 1531 Moss - Org. nr. 993 836 990