Et av prosjektene vi har arbeidet med er restaureringen av det gamle vannverket.

 

Sluttrapport

 

Rehabilitering av Gamle Moss Vannverk Gbnr. 2/923, Moss Kommune

 

I forbindelse med feiringen av Moss bys 300 års jubileum i

2020  ønsket Mossefossens Venner å gi byen en gave i form

av et rehabilitert Gamle Moss Vannverk. Målsettingen var å

erdigstille oppussingen i god tid før kulturdagene i

september 2020 hvor en rekke kulturbygg i byen vil bli

tilgjengelig for omvisning.

 

Delprosjekt 1: Omlegging av utvendig blikktak

på transformatorrom

 

Delprosjekt 2: Innvendig oppussing av

transformatorrom

 

Delprosjekt 3: Utvendig reparasjon og oppussing av

vegger samt tak over pumperom

 

Delprosjekt 4: Innvendig oppussing og reparasjon

av pumperommets tak og vegger samt sandblåsing

og preservering av mekanisk utstyr.

 

Totalbudsjettet for gjennomføring av alle delprosjektene

inklusive prisjustering samt uforutsette tilleggsarbeider

ble estimert  til NOK 1.020.000,-

 

Etter en omfattende søknadsrunde ble prosjektet i tillegg til

foreningens eget bidrag tilgodesett med midler fra

følgende sponsorer:

 

Mossefossens Venner

Moss Kommune

Østfold Fylkeskommune

Fortidsminneforeningen

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

UNI Stiftelsen

Viken Fylkeskommune

Kulturminnefondet

 

 

Revidert og godkjent regnskap viser at totalprosjektet

er gjennomført med en overskridelse på kr. 14.307,-

i forhold til budsjett. Merkostnadene er dekket av

Mossefossens Venner.

 

 

Last ned trykkvennlig versjon

150.307,-

64.000,-

30.000.-

150.000,-

250.000,-

200.000,-

40.000,-

150.000,-

1.034.307,-

 

Prosjektleder Bengt Arild Hermansen forteller om arbeidet med rehabilitering av Moss gamle vannverk på kulturminndagen 2020

Før

Etter

Før

Etter

Gamle Moss Vannverk

Status pr september 2019

 

Vi er i gang med å restaurere det gamle vannverket i Fossen 8 for å skape et vannverks- og brannvernmuseum.

Vi fikk nettopp et positivt svart fra Stiftelsen UNI med 200.000 i støtte og mangler derfor kun kr. 350.000 for å fullfinansiere fase 2 og 3 i prosjektet.

Vi har søkt økonomisk støtte og faglig samarbeid med det interkommunale selskapet MOVAR, samt et par stiftelser. Så vi håper vi er i mål om ikke alt for lenge.

Neste trinn i arbeidet med renoveringen av det gamle vannverket er nytt tak

Tore Karlsen er primus motor for restaureringen

Nytt liv i Det Gamle Vannverk

Bane Nord og Norsk Saneringsservice var positive til vårt ønske om mur- og takstein fra et av de gamle husene i Nyquistbyen. Takk også til våre medlemmer Arild Hermansen og  Tore Karlsen (på bildet) som lempet steinene på plass.

Mossefossens Venner har bruksrett og vedlikeholdsansvar for Gamle Moss Vannverk (Fossen 8) og vi er nå i gang med forberedelsene for en full rehabilitering av bygget med innhold. Målsettingen er å ferdigstille oppussingen til byjubileet i 2020.

 

Byggekomiteen har innhentet prisoverslag fra ByggTeknikk AS og murmester Lasse Holst AS for en minimums rehabilitering. Primært haster det med å stoppe vanninntrenging som har pågått over lang tid samt istandsettelse av det såkalte «transformatorrommet» til et utstillingslokale. Her planlegges det å få til en utstilling med hovedvekt på byens vannverk- og brannvernhistorie i perioden da det Gamle Vannverk var i drift (1876-1937).

 

Nytt blikktak over «transformatorrommet» er allerede ferdig lagt, utført av Byggmester Rune Pettersen/Rygge Blikkenslagerverksted. Som delfinansiering har vi fått tildelt

kr. 64.000.- av Moss Kommune etter søknad til dette arbeidet.

 

Rehabiliteringsarbeidene er oppdelt i 3 delprosjekter;

1) Oppussing av det gamle traforommet, inklusive dører, isolasjon,

     innvendig tak, gulv og vegger, avretting av utvendig

     betongplate.

 

2) Reparasjon av utvendig tak, drenering, reparasjon av utvendige

     vegger inklusive nødvendig utskifting av teglstein

     og fuging.

 

3) Rehabilitering innvendig i pumpehus inkl. gangveier, belysning,

     konservering mekanisk utstyr

Totalkostnadene for prosjektet er estimert til ca. 1,1 mill. NOK. Gjennomføringen av prosjektet betinger støtte fra offentlige institusjoner, kommunen og private firmaer. I tillegg vil Mossefossens Venner bidra med egne midler for realisering av Delprosjekt 1, oppussing av traforommet. Utover dette vil foreningens medlemmer involveres i dugnadsarbeider etc.

Vi har sikret oss gamle teglsteiner og taksteiner fra nedrivingsarbeidene i Nyquistbyen etter iherdig innsats fra to av klubbens medlemmer. Hensikten er å bruke disse gamle tegl- og taksteinene i forbindelse med nødvendige reparasjoner etc. på det gamle bygget for opprettholdelse av originale materialer og utseende.

Vi skal restaurere Moss første vannverk som et ledd i

å lage et vannverksmuseum.

 

Les historien om vannverket her.

Mossefossens Venner - Kleberget 34, 1531 Moss - Org. nr. 993 836 990